Skip to main content

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego www.magmar-murawy.pl jest firma MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo, NIP: 784-195-60-54, kontakt@magmar-murawy.pl, tel. 691 484 656.

2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi detaliczną sprzedaż towarów.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: magmar-murawy.pl oraz elementy dotyczące zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;

II. Definicje

1. DZIEŃ ROBOCZY ? jeden dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA ? usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KUPUJĄCY ? osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Kupującym.

5. KONSUMENT- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. PRZEDSIĘBIORCA ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

7. MOJE KONTO ? usługa elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

8. NEWSLETTER ? usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym automatyczne otrzymywanie od Sprzedających cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach i nowościach w Sklepie internetowym.

9. PRODUKT ? dostępny w Sklepie internetowym przedmiot Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

10. REGULAMIN ? niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

11. SKLEP INTERNETOWY ? sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: magmar-murawy.pl.

12. SPRZEDAJĄCY ? MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo, NIP: 784-195-60-54, tel. 691 484 656.

13. UMOWA SPRZEDAŻY ? umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedawcą.

14. ZAMÓWIENIE ? oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedającym.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:

 • Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ?cookie?, lub
 • Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu ?cookie?
 • Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 • Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest Rejestracja. W tym celu na stronie głównej konieczne jest kliknięcie pola ?Rejestracja?, następuje wówczas przekierowanie do formularza ?Rejestracja Kupującego?.

4. Zarejestrowanie się jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Kupującego ? (1) wypełnieniu Formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola ?Zarejestruj się? oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: nazwy użytkownika, hasła, adresu e-mail, imienia i nazwiska osoby kontaktowej, numeru telefonu, nazwy firmy, adresu firmy (tj. ulica, numer budynku, kod pocztowy, miejscowość, kraj, poczta).

5. Po otrzymaniu przez Sprzedającego ?Formularza rejestracji? przeprowadzana jest weryfikacja Kupującego ? Sprzedający dokonuje sprawdzenia poprawności danych w formularzu.

6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dopiero po otrzymaniu przez Kupującego informacji o pozytywnym przebiegu procesu weryfikacji.

7. Korzystanie z usługi Moje Konto możliwe jest po pomyślnym zakończeniu procesu Rejestracji poprzez zalogowanie, podając login i hasło.

8. Usługa Moje Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość ? w każdej chwili i bez podania przyczyny ? usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@magmar-murawy.pl lub pisemnie: Firma MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo.

9. Sprzedający umożliwia Kupującemu korzystanie z Usługi Newsletter, które możliwe jest po podaniu w zakładce ?Newsletter? widocznej na stronie Sklepu internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola ?Zapisz się?. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta ? z chwilą utworzenia Konta Kupujący zostaje zapisany na Newsletter.

10. Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@magmar-murawy.pl lub pisemnie na adres: MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo.

11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Sprzedający oferuje Produkty, podając ich istotne cechy, w szczególności ich cenę, opis, masę netto, parametry techniczne oraz fotografie produktów.

2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

3. Zamówienia można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Złożenie zamówienia dokonywane jest za pośrednictwem formularza.

W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ?Dodaj do koszyka?,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk ?Zamówienie?,
3) po wypełnieniu wszystkich pól formularza należy kliknąć ?Kupuję i płacę?.

4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedający dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu oraz weryfikacji stanów magazynowych. W tym celu Sprzedający może skontaktować się z Kupującym.

5. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie ?Kupuję i płacę? nie stanowi zawarcia umowy, jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Kupującego Sprzedającemu.

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający dokona weryfikacji Zamówienia oraz stanów magazynowych i w ciągu 48 godzin poinformuje Kupującego o możliwości zawarcia Umowy sprzedaży.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym.

8. W przypadku podania w zamówieniu przez Kupującego nieprawidłowych lub błędnych danych i w konsekwencji niemożności nawiązania kontaktu lub niemożności poprawienia błędów, Sprzedający uprawniony jest do anulowania zamówienia. Sprzedający zobowiązany jest w miarę możliwości poinformować o tym fakcie Kupującego.

9. Ceną wiążącą Strony jest cena uwidoczniona na przesłanym dokumencie zakupu ? fakturze lub paragonie.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedającego.

V. Sposoby i terminy płatności za produkt

1. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 2. kartę płatniczą lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).
 3. gotówkę za pobraniem, płatność u Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).

2. Termin płatności:

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przez platformę PayU następuje automatyczne przekierowanie na platformę płatniczą, gdzie wymagana jest natychmiastowa płatność.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem bankowym Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Strony ustalą inny termin płatności. Za datę zapłaty uznaje się datę otrzymania środków na numer rachunku bankowego podany w korespondencji e-mail.
 • W przypadku płatności za pobraniem płatność dokonywana jest przy odbiorze przesyłki. W wypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu wszelkich kosztów, które zostały przez Sprzedającego poniesione.

VI. Koszt, sposoby i terminy dostawuy oraz odbioru produktów

1. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronie Sklepu internetowego w zakładce ?Koszt wysyłki? oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • przesyłkę kurierską,
 • przesyłkę kurierską pobraniową,
 • dostawę do paczkomatu InPost.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem ? od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.
 • W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy zgłosić ten fakt na adres e-mail sprzedającego: kontakt@magmar-murawy.pl, z załączonymi zdjęciami przedstawiającymi uszkodzenia.

5. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

6. Faktura lub paragon zostaną przesłane drogą mailową.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu internetowego przez Dostawcę Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

VII. Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

VII. Postanowienia dotyczące konsumentów

A. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 • pisemnie na adres: MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo lub
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magmar-murawy.pl.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz w części końcowej niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu.

5. Zwracany towar w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym ? MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 ? 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

B. Reklamacja produktu

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Reklamacji produktu może dokonać tylko i wyłącznie Konsument. Zaleca się, aby Kupujący, odbierając przesyłkę z towarem, pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 kodeksu cywilnego).

4. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w formie:

 • pisemnej, na adres: MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo;
 • elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magmar-murawy.pl.

5. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację ? ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MAGMAR? Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62-250 Czerniejewo.

IX. Zwroty i reklamacje

Zwracany lub reklamowany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oraz dowodem zakupu należy odesłać na poniższy adres:

MAGMAR? Marcin Kujawski
ul. Jana Kochanowskiego 20
62-250 Czerniejewo

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Przedsiębiorcom nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej za pośrednictwem strony magmar-murawy.pl.

2. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do których należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni robocze, w godzinach 8:00 ? 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

XII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.

2. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookie opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem magmar-murawy.pl

XIII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu:

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw ? w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej ? Konto) zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] kodeksu cywilnego, to jest Sprzedawca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami ? przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1.12.2022 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż 1.12.2022 r.


Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy