Skip to main content

Polityka prywatności

§1. Preambuła

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo Użytkowników naszej witryny internetowej. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem witryny internetowej prowadzonej pod adresem magmar-murawy.pl. W Polityce prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym handlu elektronicznego, a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. Użyty w Polityce prywatności termin – przetwarzanie danych – dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. pliki cookie), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych, dokonywane w związku z prowadzeniem Sklepu i świadczeniem Usług. Podstawowym celem przetwarzania danych jest optymalizacja funkcjonalności witryny internetowej, Sklepu i Usług tak, aby Użytkownicy mogli z nich korzystać w najprostszy i najbardziej efektywny sposób.

§2. Administracja danymi

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi jest firma MAGMAR® Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62–250 Czerniejewo, NIP: 784-195-60-54, kontakt@magmar-murawy.pl., tel. 691 484 656,‬ zwany dalej Przedsiębiorcą, który przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

2. Dane kontaktowe do Przedsiębiorcy: kontakt@magmar-murawy.pl.

3. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez Przedsiębiorcę, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do witryny, Sklepu lub jego poszczególnych funkcjonalności. Dla przykładu, dostęp do niektórych funkcji Sklepu jest możliwy tylko po przekazaniu danych osobowych w ramach rejestracji.

§3. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

 1. rejestracji konta w Sklepie internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia w Sklepie internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Osoby odwiedzające stronę

 1. adres e–mail;
 2. imię i nazwisko.

3. Podczas rejestracji konta w Sklepie internetowym, Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

4. W przypadku składania zamówienia w Sklepie internetowym, Klient podaje następujące dane:

 1. adres e–mail;
 2. dane adresowe:
  • kod pocztowy i miejscowość;
  • kraj (państwo);
  • ulicę wraz z numerem domu/mieszkania.
 3. imię i nazwisko;
 4. numer telefonu.

5. W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

6. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego Klient podaje następujące dane:

 1. adres e-mail;
 2. numer zamówienia (nieobowiązkowo).

8. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię Klient podaje jedynie swój pseudonim, nick lub imię.

9. Podczas korzystania ze witryny internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

10. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć, lub innych czynnościach podejmowanych w witrynie internetowej. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

§4. Bezpieczeństwo danych, zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

1. Procesy rejestracji oraz autoryzacji Użytkownika obsługiwane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, skutkiem czego dane osobowe Użytkowników są szyfrowane i – nawet w przypadku przechwycenia transmisji – niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.

2. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy Przedsiębiorcy.

3. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator – firma MAGMAR® – nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła, należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem Nie pamiętasz hasła?, podany w formularzu logowania do konta w Sklepie internetowym. Klient otrzyma wiadomość elektroniczną wysłaną na adres poczty elektronicznej (podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta), zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

§5. Powierzenie przetwarzania danych

Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu Przedsiębiorca powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania. Przedsiębiorca udostępnia dane osobowe Użytkowników na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmom kurierskim, dostawcom usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawcom usług płatności elektronicznych i bankowych, dostawcom usług reklamowych, dostawcom usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz dostawcom rozwiązań informatycznych lub marketingowych, wyłącznie w związku z realizacją świadczonych przez Przedsiębiorcę usług.

§6. Odbiorcy danych

1. Dane gromadzone i przetwarzane przez Przedsiębiorę mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

 1. realizacji umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 2. ochrony praw Przedsiębiorcy lub osób trzecich;
 3. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
 4. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Użytkowników:

 • pracownicy, współpracownicy Administratora;
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa;
 • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy;
 • w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Użytkownikiem Umowę, wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy;
 • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów, tj. umowy powierzenia danych, m.in. w celach przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Użytkownikami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.

§7. Kwestie techniczne, usunięcie, retencja danych

1. Podczas przeglądania witryny nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę, czas wejścia oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez Przedsiębiorcę w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług, a także w celach technicznych i statystycznych.

2. Co do zasady Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas wykonywania świadczonych na jego rzecz Usług lub do czasu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres:

 1. niezbędny do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
 2. przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;
 3. określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, np. w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych nałożonych na Administratora;
 4. niezbędny do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

3. W przypadku uzyskania przez Przedsiębiorcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), Przedsiębiorca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4. Przedsiębiorca może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§8. Pliki cookie

1. Przedsiębiorca stosuje pliki tekstowe, tzw. cookies. Cookies to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, smartfonie itp.) podczas odwiedzin witryny, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookie ma na celu poprawne działanie witryny na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Przedsiębiorca stosuje następujące rodzaje plików cookie:

 1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze Sklepu;
 2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

3. Przedsiębiorca stosuje mechanizm plików cookie w celach:

 1. ułatwienia nawigacji na stronach witryny, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;
 2. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika;
 3. statystycznych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Przedsiębiorcę również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:

 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach witryny, które są pobierane z zewnętrznych stron internetowych;
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych;
 3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji witryny za pomocą portali społecznościowych.

5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W szczególności każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Przedsiębiorca zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z witryny.

§9. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na usprawiedliwionym interesie Administratora.

3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.

§10. Informacja handlowa

1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom informacji handlowych dotyczących działalności Przedsiębiorcy oraz działalności partnerów i kontrahentów Przedsiębiorcy. Prawo to powstaje w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na usługę Newsletter.

2. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych; dla przykładu, każdy z odbiorców Newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od Przedsiębiorcy informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „Rezygnacja z subskrypcji”.

§11. Małoletni

1. Sklep przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać ze Sklepu i z Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie nam i Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku ze Sklepem, w szczególności danych osobowych.

§12. Postanowienia końcowe

1. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności.

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki prywatności oraz korzystania z witryny prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: kontakt@magmar-murawy.pl.

3. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie magmar-murawy.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

4. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym firma MAGMAR® Marcin Kujawski, ul. Jana Kochanowskiego 20, 62–250 Czerniejewo, NIP: 784–195–60–54 poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

5. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1.12.2022 r.